Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa epidemicznego w Liceum Jagiellońskim Katolickim Liceum Akademickim w związku z pandemią koronawirusa covid-19.

I. ORGANIZACJA KONSULTACJI W SZKOLE

 • Konsultacje będą zorganizowane dla uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie złożą wniosek do dyrektora szkoły w sprawie udziału ich dziecka w takich zajęciach. Uczniowie pełnoletni sami wnioskują o konsultacje. Wypełniony wniosek (zał. Nr 1) uczeń przynosi ze sobą na konsultacje.
 • Do Szkoły mogą przybyć wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. W przypadku zauważenia przez pracownika placówki objawów chorobowych u ucznia (kaszel, katar, duszności, temperatura powyżej 37,5 st.) rodzice zostaną natychmiast poinformowani telefonicznie o tym fakcie i zobowiązani są do natychmiastowego zabrania swojego dziecka ze szkoły. W przypadku uczniów będących alergikami, rodzice lub uczeń mają obowiązek dostarczenia do szkoły zaświadczenia od lekarza z informacją o rodzaju alergii i jej objawach – w sytuacji braku stosownego zaświadczenia placówka, kierując się troską o bezpieczeństwo i zdrowie innych osób, postąpi jak z uczniem chorym.
 • W celu monitorowania stanu zdrowia uczniów i pracowników każdego dnia przed wejściem na zajęcia wszystkie osoby będą poddane bezdotykowemu pomiarowi temperatury. Pomiary będą odnotowywane w założonym do tego celu rejestrze.
 • Jeżeli w domu rodzinnym ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub wśród jego domowników wystąpiły objawy chorobowe (podwyższona temperatura, ból gardła, kaszel, duszności, zmęczenie itd.) uczniowi nie wolno przybyć do Szkoły.
 • W sali lekcyjnej na jednego ucznia musi przypadać powierzchnia nie mniejsza niż 4 m2 , przy czym grupa uczniów nie może liczyć więcej niż 12 .
 • Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą gromadzić się na boisku szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, zobowiązani są do zachowania odległości 2 m od siebie i posiadania na sobie maseczek.
 • Po wejściu do szkoły każdy uczeń dezynfekuje ręce i od razu przechodzi do sali, w której odbywają się konsultacje. Nie należy przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. Po zajęciu miejsca w ławce uczeń może zdjąć maseczkę i musi ją założyć przed opuszczeniem swojego miejsca. W czasie konsultacji każdy uczeń korzysta z własnych podręczników i przyborów do pisania, nie wolno ich pożyczać.
 • Po zakończonych konsultacjach uczeń opuszczając budynek szkolny jeszcze raz dezynfekuje ręce.

II. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem do budynku umieszczony jest płyn dezynfekujący do rąk. Każda osoba wchodząca do placówki jest zobligowana zdezynfekować ręce.
 2. Konieczne jest regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed i po posiłkach, po skorzystaniu z toalety.
 3. W trosce o zapewnienie czystości i dezynfekcji przed konsultacjami każdej grupy i po ich zakończeniu pomieszczenia (blaty, krzesła, korytarz, toalety, klamki, włączniki) będą dezynfekowane.
 4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

III. SPOŻYWANIE DRUGIEGO ŚNIADANIA

 1. Uczniowie przynoszą do Szkoły posiłki we własnych opakowaniach.
 2. Uczniowie mogą otrzymać wrzątek i skorzystać z kubka i sztućców, po ich użyciu obowiązuje umycie ich i pozostawienie w kuchni w wyznaczonym miejscu.

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA COVID-19

 1. Do pracy w Szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę.
 2. Do Szkoły mogą przybyć jedynie zdrowi uczniowie, bez jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę.
 3. W placówce zostaje wyznaczone i przygotowane (tzn. wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych (sala B3).
 4. Wszystkich pracowników Szkoły, rodziców oraz uczniów zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
 5. W razie zaobserwowania jakichkolwiek objawów świadczących o możliwości zachorowania uczeń bądź pracownik niezwłocznie zostaje poddany badaniu temperatury ciała. W przypadku wystąpienia temperatury, duszności, kaszlu bądź innych objawów świadczących o tym, że osoba może być zarażona koronawirusem COVID-19 placówka natychmiast rozpoczyna wdrażanie procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.
 6. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika:
 1. niezwłocznie odsunąć pracownika od jego miejsca pracy – pracownik musi udać się do wyznaczonego pomieszczenia w celu izolacji
 2. niezwłocznie powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczna, wszyscy zobowiązani są do ścisłego stosowania się do wydawanych instrukcji i poleceń
 3. sprzątność i zdezynfekować obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, oraz powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itd.)
 4. stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia:
  • niezwłocznie odizolowanie ucznia od reszty grupy
  • wyprowadzić pozostałą grupę młodzieży z sali, w której dotychczas przebywali
  • niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia
  • powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
  • nie wpuszczać do budynku szkolnego uczniów, którzy jeszcze do niego nie weszli o wpuszczeni
  • sprzątność i zdezynfekować obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń oraz powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itd.)
  • stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia lub pracownika wyznaczony przez dyrektora pracownik sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Wszyscy pracownicy niezwłocznie zaczynają również stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

V. OBOWIĄZKI POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 1. Do obowiązków rodziców należy:
  • stosowanie się do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole
  • przekazanie dyrektorowi (mailowo) istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia
  • pozostawienie ucznia w domu, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji (wszyscy członkowie rodziny muszą wówczas pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza)
  • regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie)
  • zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.
 1. Do obowiązków organu prowadzącego Szkołę należy:
  • stosowanie się do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole
  • pomoc dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad uczniami i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych
  • zapewnienie środków higienicznych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki
  • ustalenie z dyrektorem szybkiego sposobu komunikacji, m.in. do raportowania o liczbie uczniów lub w sytuacji podejrzenia zakażenia

3. Do obowiązków dyrektora Szkoły należy:

 • stosowanie się do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole
 • dostosowanie zasad funkcjonowania Szkoły do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia
 • ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz
 • umieszczenie przy wejściu do Szkoły płynu do dezynfekcji rąk i zobligowanie wszystkich dorosłych do korzystania z niego
 • wywieszenie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcji
 • monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików w salach
 • przeprowadzenie spotkania z pracownikami, zwrócenie uwagi na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą dorosłych
 • monitorowanie, aby do placówki nie przychodzili pracownicy, którzy są chorzy
 • wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia (wyposażonego w płyn dezynfekujący oraz środki ochrony osobistej), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych
 • przygotowanie ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami (sms)
 1. Do obowiązków nauczycieli i pracowników pedagogicznych należy:
  • stosowanie się do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole
  • wyjaśnienie uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone
  • nieorganizowanie wyjść poza teren placówki
  • usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować
  • wietrzenie sali, w której przebywają uczniowie, co najmniej raz na godzinę
  • zwracanie uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po wejściu do placówki
  • wykonywanie innych poleceń organu prowadzącego lub dyrektora wynikających z bieżącej sytuacji w placówce
 1. Do obowiązków personelu niepedagogicznego należy:
  • stosowanie się do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole
  • sprzątanie i dezynfekowanie powierzchni w budynku Szkoły zgodnie z harmonogramem i przydziałem zadań opracowanym przez dyrektora
  • po zakończeniu dnia zajęć w placówce dokładne umycie i zdezynfekowanie wszystkich powierzchni
  • wykonywanie innych poleceń organu prowadzącego lub dyrektora wynikających z bieżącej sytuacji w placówce

Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa