Tak jak w ubiegłych latach z początkiem lutego rozpoczynamy rekrutację do Liceum Jagiellońskiego. Prowadzimy nabór do następujących klas:

– humanistyczno – społecznej (wariant geograficzno – społeczny lub humanistyczno – prawny)

matematyczno – przyrodniczej (wariant biologiczno – chemiczny lub matematyczno – informatyczny)

            W ramach obecnej fazy rekrutacji, kandydat:

– wypełnia formularz zgłoszeniowy – wersja elektroniczna

– przedstawia świadectwo ukończenia klasy VII

– odbywa rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły (z udziałem rodziców lub opiekunów prawnych).

            Na rozmowę kandydat przynosi papierową wersję zgłoszenia elektronicznego.

            Po analizie w/w elementów, dyrektor szkoły podejmuje warunkową decyzję o przyjęciu do szkoły. Ostateczna decyzja jest podejmowana po przedstawieniu przez kandydata świadectwa ukończenia VIII klasy oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu ósmoklasisty.

            Uczniowie zakwalifikowania w takim trybie, mają gwarancję przyjęcia do szkoły niezależnie od wyników rekrutacji elektronicznej prowadzonej przez Miasto Toruń.

Przypominamy jednocześnie, że Liceum Jagiellońskie jest szkołą społeczną, w której nauka jest bezpłatna. Uczniowie wnoszą raz do roku opłatę administracyjną w wysokości 300 zł.

Liceum Jagiellońskie jest szkołą o profilu katolickim, której celem oprócz edukacji, jest również formowanie uczniów w duchu wartości chrześcijańskich.

Nasze działania edukacyjne skutkują systematycznym podnoszeniem wyników wszystkich uczniów, co znajduje wyraz w wynikach egzaminów maturalnych. W 2021 roku nasi uczniowi osiągnęli średnią z wszystkich trzech przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski) na poziomie 72 punktów, co plasuje nas w czołówce szkół w regionie. Ten wynik jest o 10 punktów wyższy niż średnia w województwie kujawsko – pomorskim i w mieście Toruniu.