Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Rekrutacja

REKRUTACJA DO LICEUM JAGIELLOŃSKIEGO
OSOBIŚCIE W SEKRETARIACE SZKOŁY

Przynieś już dziś świadectwo z VII klasy szkoły podstawowej.
.

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w LJ KLA,
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej liceum czteroletniego (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej).
 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej (wniosek wg wzoru ze strony http://lj.edu.pl/dokumenty wraz ze świadectwem ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej.
 
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 
3. Podanie do wiadomości zainteresowanych, kandydatów zakwalifikowanych do szkoły i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego do szkoły woli przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu. Decyzja dyrektora liceum o przyjęciu kandydata do LJ-KLA zostanie wydana tego samego dnia.
Termin: od 1 lipca 2020 roku, godz. 12.00 do 5 lipca 2020 roku, godz. 16.00.
 
5. Podanie do wiadomości zainteresowanych, kandydatów przyjętych do szkoły oraz kandydatów  nieprzyjętych. Ogłoszenie informacji o liczbie ewentualnych wolnych miejsc i terminach naboru dodatkowego.

 
Dyrektor Liceum Jagiellońskiego – Katolickiego Liceum Akademickiego informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w LJ – KLA: iodo@kj.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996). Dane uzyskane w wyniku zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia tej zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody.
Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy o naukę. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość przeprowadzenia rekrutacji i świadczenia usługi edukacyjnej.